QUARTA SESSIÓ A LES AULES


En aquesta quarta sessió a les aules, hem realitzat un Role Playing amb l'objectiu de generar propostes i idees per tal d'erradicar i tractar les agressions i/o discriminacions al col·lectiu LGTBI.Seguint el fil conductor amb les sessions plenàries, aquesta última (2a sessió plenària), vam tractar els prejudicis i estereotips que té la societat envers el col·lectiu LGTBI i dintre de diferents àmbits (feina, escola, mitjans de comunicació...) les discriminacions que poden patir les persones LGTBI. A més, va assistir una tècnica del Servei d'Atenció Integral al col·lectiu LGTBI que ens va explicar en què consisitia el servei i quina era la seva tasca.Partint, doncs, d'aquesta premisa, el Role Playing seguia el següent argument:Primerament, vam dividir la classe en dues parts, uns conformaven el SAI (Servei d'Atenció Integral del col·lectiu LGTBI) i, l'altra part, el col·lectiu LGTBI.Seguidament, es va presentar un cas de discriminació per cada àmbit (feina, escola, mitjans de comunicació, lleure i oci, salut i família). El col·lectiu LGTBI s'adreçava al SAI a denunciar la discriminació que havia patit i, per tant, el SAI havia de donar resposta amb alguna proposta a les víctimes del col·lectiu LGTBI.Finalment, d'aquestes propostes vam escollir les més adients i pertinents, les quals serviran per realitzar la següent sessió a l'aula, la qual serà desenvolupar les accions proposades per tractar els casos de discriminació a les persones LGTBI.

Aquests han estat els resultats obtinguts a les aules:A l'escola Prat de La Riba es van escollir aquestes dues propostes:

1a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser a la feina i la discriminació que es va plantejar era la següent: Les persones LGTBI cobren menys, les deixen de banda, no tenen possibilitat d'ascens i no les contracten. 
El grup d'alumnes que reprsentaven el SAI van proposar: un vídeo a l'empresa per comprendre i respectar a les persones LGTBI i entendre els seus sentiments i emocions, a més de realitzar cartells de sensibilització.

2a proposta escollida: L'àmbit el qual es contextualitzava la situació era en relació a la cultura, el lleure i l'esport, i la discriminació que es va plantejar era la següent: Les persones LGTBI reben insults i agressions, i no les deixen entrar a les institucions de cultura, lleure i esport. 
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Multar a les persones que falten al respecte i/o agredeixen al col·lectiu LGTBI, posar cartells sensibilitzadors per demanar respecte per a tothom, expulsar la persona intolerant amb el col·lectiu, promoure programes educatius per afavorir respecte i tolerància a la diversitat i elaborar una cançó contra la LGTBIfòbia. A l'escola Joan Maragall a la classe de 5èA es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser la feina. La discriminació que es va plantejar era la següent: Es van produir acomiadaments pel fet de ser una persona LGTBI. El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Crear assignatures per treballar el respecte i l'educació a les altres persones, a la diversitat.

2a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut, i la situació de discriminació que es plantejava era la següent: No voler atendre a les persones LGTBI. El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Fer un seguit de cursos de sensibilització al personal de salut i treballar l'empatia entre persones diverses.

3a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, el lleure i l'esport i la situació de discriminació que es plantejava era la següent: No deixar entrar (als equips d'algun tipus d'esport) a persones LGTBI.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Sancionar als equips, multar-los i/o fer equips mixta.

4a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser a la família i la situació de discriminació que es va plantejar va ser la següent: La família rebutja a un membre de la família per ser LGTBI.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Fer teràpia familiar, conjuntament i amb la recoltzament del SAI.A l'escola Joan Maragall a la classe de 5èB es van escollir aquestes propostes:

1a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina, i la discriminació que es va plantejar va ser la següent: el fet de ser una persona LGTBI causa una reducció notable de les oportunitats en el mercat laboral.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Denunciar la desigualtat i duu a terme reunions de l'empresa denunciada i el SAI.

2a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la discriminació que es va plantejar va ser la següent: les persones LGTBI d'una institució educativa reben insults, agressions i cyberbulling.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: implamantar una assignatura que treballi el respecte, eduació i atenció a la diversitat basada en valors.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, el lleure i l'esport, i la discriminació que es va plantejar va ser la següent: no deixen entrar a les instal·lacions a persones LGTBI.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: realitzar un curs promogut pel SAI per fomentar el respecte, la igualtat i la tolerància entre les persones. 

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut, i la situació de discriminació que es va plantejar vas ser la següent: No voler atendre a les persones LGTBI. 
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: realitzar un curs, donar informació i fer una formació, realitzat pel SAI, al personal sanitari que treballa en la institució denunciada per tal de sensibilitzar a les persones amb el col·lectiu LGTBI.

5a proposta escollidaL'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser a la família i la situació de discriminació que es va plantejar va ser la següent: La família rebutja, insulta i deixa de banda a un membre de la família per ser LGTBI.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Que la família acudeixi al SAI i es realitzi algun tipus de teràpia i/o mediació.
A l'escola Isabel de Villena a la classe de 5èA es van escollir aquestes propostes:

1a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser la feina. La discriminació que es va plantejar era la següent: Es van produir acomiadaments pel fet de ser una persona LGTBI. 
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Multar a l'empresa que prengui com a raó d'acomiadament que una persona sigui del col·lectiu LGTBI, canviar la persona que dirigeix l'empresa i fer un curs de sensibilització a l'empresa de les persones LGTBI.

2a proposta escollida: L'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la discriminació que es va plantejar va ser la següent: les persones LGTBI reben insults, agressions i els deixen de banda.El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: establir un espai de mediació com el SAI i implamentar assignatures optatives per sensibilitzar als alumnes.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, el lleure i l'esport, i la discriminació que es va plantejar va ser la següent: no deixen entrar a les instal·lacions a persones LGTBI.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: crear un espai de mediació i realitzar un curs de sensibilització per la inclusió de les persones LGTBI i sancionar amb multes aquestes actuacions.

4a proposta escollidaL'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser a la família i la situació de discriminació que es va plantejar va ser la següent: La família rebutja, insulta i deixa de banda a un membre de la família per ser LGTBI.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Que la família realitzi un curs de sensibilització amb les persones LGTBI.

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut, i la situació de discriminació que es va plantejar vas ser la següent: No voler atendre a les persones LGTBI. 
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: realitzar reunions mensuals al personal sanitari que treballa en la institució denunciada per tal de sensibilitzar a les persones amb el col·lectiu LGTBI i crear espais de mediació.


A l'escola Matilde Orduña a la classe de 5è es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació que es va plantejar va ser la següent: Reben insults, no voler contractar a persones LGTBI, desigualtat en el sou i en el repartiment de tasques, deixar de banda, rebre crítiques, bullying i que els acomiadin per ser del col·lectiu LGTBI.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Fer cartells per sensibilitzar a les empreses, posar multes i/o fer una campanya contra la LGTBIfòbia.

2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació que es va plantejar va ser la següent: rebre bullying i cyberbullying dels companys de classe, deixar de banda, rebre insults i agressions, patir desigualtats a l'escola.

El grup d'alumnes que representaven al SAI van proposar: Fer cartells i xerrades per sensibilitzar a l'alumnat i/o donar suports a la persona discriminada.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació va ser la següent: no atendre a les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI, deixar-los de banda, rebre insults i agressions.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Cartells de no discriminació per tal de sensibilitzar al personal sanitari, posar multes i/o sancionar-los i fer xerrades a través del SAI als empleats sanitaris.

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: que la família faci bullying pel fet de ser una persona LGTBI, que rebi insults i agressions, deixar-lo de banda i rebutjar-lo.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Fer una xerrada amb el SAI i la família per tal de sensibilitzar-los.

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, el lleure i l'esport i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults i agressions, els deixen de banda i no els deixen entrara a les instal·lacions, reben maltractaments, bullying i violacions.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: posar multes i sancionar a la gent que discrimina i fer campanyes de sensibilització en contra de la LGTBIfòbia i fer una xerrada a través del SAI.


A l'escola Lola Anglada a la classe de 5è es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI tenen menys oportunitats en el mercat laboral, pateixen desigualtat salarial, els deixen de banda, reben un tracte diferent i pateixen més acomiadaments.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: Multar a l'empresa, fer concentracions a la feina en contra de les discriminacions i dur a terme un curset del SAI  de sensibilització per l'empresa.

2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació va ser la següent: els companys de classe es riuen de les persones LGTBI, aquestes reben agressions i insults, pateixen bullying i cyberbullying, els deixen de banda i els manipulen.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer una xerrada a través del SAI amb les famílies per tal de sensibilitzar amb el col·lectiu LGTBI i fer un vídeo de sensibilització.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, l'esport i el lleure i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI pateixen desigualtats, reben insults i agressions, els deixen de banda i se'n riuen.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer cartells contra la LGTBIfòbia, que hi hagi més vigilància en les instal·lacions, posar punts d'atenció (punts liles), multar-los i fer una xerrada de sensibilització a través del SAI.

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben una mala atenció per part del servei sanitari, no els atenen i pateixen agressions.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer cartells per la no discriminació i visibilització del SAI.

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults, els deixen de banda, els eviten, els tracten diferent i senten rebuig per part de la seva família.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: multar i fer una reunió a través del SAI amb la família i la víctima.A l'escola Folch i Torres a la classe de 5èA es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació va ser la següent: acomiadament de les persones LGTBI.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: que el SAI fasi una xerrada sobre el respecte, l'educació i la tolerància.

2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació va ser la següent: els companys de classe es riuen de les persones LGTBI, aquestes reben agressions i pateixen bullying i cyberbullying.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: tractar amb més profunditat el tema de LGTBI a l'assignatura de valors, fer cartells de sensibilització de STOP LGTBIfòbia. 

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, l'esport i el lleure i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults i agressions, els critiquen i maltracten i no els deixen participar en les instal·lacions.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer tríptics contra la LGTBIfòbia, multar les instal·lacions i fer xerrades de sensibilització en l'esport.

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben una mala atenció per part del servei sanitari, pateixen desigualtats a l'hora d'atendre'ls i el personal sanitari els tracten com si patissin una malaltia.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer cartells per la no discriminació, multar el servei sanitari i fer cursos del SAI per tal de sensibilitzar al personal sanitari.

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults, els deixen de banda, pateixen un tracte desigual, maltractament i bullying, senten rebuig per part de la seva família.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer una xerrada a tarvés del SAI amb la família i la víctima.A l'escola Folch i Torres a la classe de 5èB es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació va ser la següent: els companys de classe es riuen de les persones LGTBI, aquestes reben agressions, els deixen de banda i pateixen bullying i cyberbullying.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer una xerrada a l'escola a través del SAI per tal de sensibilitzar als alumnes, fer cartells de sensibilització de STOP LGTBIfòbia. 

2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació va ser la següent: acomiadament de les persones LGTBI, els companys de feina se'n riuen, reben faltes de respecte i tenen desigualtats en el sou.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: que el SAI fasi una xerrada  obligatòria per tal de sensibilitzar a l'empresa i els treballadors, posar multes i fer cartells de sensibilització amb el LGTBI.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben una mala atenció per part del servei sanitari o no els atenen i el personal sanitari els tracten com si patissin una malaltia.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer cartells, anuncis i xerrades per sensibilitzar al personal sanitari, a través del SAI. 

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI els deixen de banda, se'n riuen,  no es preocupen per ells i senten rebuig per part de la seva família.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: que la família acudeixi al SAI.

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, l'esport i el lleure i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults i agressions, no els deixen entrar a les instal·lacions i els deixen de banda.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer cartells i anuncis contra la LGTBIfòbia, multar les instal·lacions i fer xerrades de sensibilització a través del SAI.


A l'escola Isidre Martí a la classe de 5èA es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: no accepten a les persones LGTBI, pateixen violència i senten rebuig per part de la seva família.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer una xerrada de sensibilització a través del SAI amb la família.

2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació va ser la següent: els companys de classe fan bullying i cyberbullying a les persones LGTBI i aquestes reben agressions i insults.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: a l'hora de la tutoria parlar sobre respecte, educació i tolerància.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults, pateixen desigualtats i tenen diferència de sous, pateixen violència i no els contracten.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: que el SAI fasi una xerrada per tal de sensibilitzar a l'empresa i els treballadors i posar multes.

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben una mala atenció per part del servei sanitari o no els atenen i pateixen violències.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: multar als treballadors/es que discriminen i xerrades per sensibilitzar al personal sanitari, a través del SAI. 

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, l'esport i el lleure i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults, no els deixen entrar a les instal·lacions, els deixen de banda i reben una mala atenció per part dels treballadors.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer cartells contra la LGTBIfòbia, multar les instal·lacions i fer xerrades de sensibilització a través del SAI.


A l'escola Isidre Martí a la classe de 5èB es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollidal'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, l'esport i el lleure i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults i agressions, no els deixen entrar a les instal·lacions i les fan fora. 

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: multar les instal·lacions i fer xerrades de sensibilització a través del SAI.

2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben agressions,  tenen diferència de sous, pateixen bullying, els deixen de banda i porten uniformes diferents. 

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: que el SAI fasi una xerrada per tal de sensibilitzar a l'empresa i els treballadors, fer cartells de sensibilització i establir un únic uniforme.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació va ser la següent: els companys de classe fan bullying i cyberbullying a les persones LGTBI i aquestes reben agressions i violacions.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: a l'hora de la tutoria fer una tutoria entre iguals (TEI).

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben una mala atenció per part del servei sanitari o no els atenen i els tracten com si tinguèssin una malaltia.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: acomiadar als treballadors/es que discriminen i xerrades per sensibilitzar al personal sanitari, a través del SAI. 

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: Les persones LGTBI senten rebuig per part de la seva família.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer una xerrada de sensibilització a través del SAI amb la família.
A l'escola Garbí a la classe de 5èA es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben faltes de respecte,  tenen diferència de sous, pateixen bullying, els deixen de banda i hi ha desigualtats de tasques.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: que el SAI fasi una xerrada per tal de sensibilitzar a l'empresa i els treballadors, multar a l'empresa.

2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació va ser la següent: els companys de classe fan bullying i cyberbullying a les persones LGTBI i els hi falten el respecte.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: sancionar als alumnes que discriminen, realitzar un vídeo de sensabilització, tractar el tema LGTBI a alguna assignatura a través del SAI.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben una mala atenció per part del servei sanitari o no atenció, desigualtats en l'atenció, reben insults i faltes de respecte.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: sancions i multes pel personal sanitari que discrimini i realitzar xerrades per sensibilitzar al personal sanitari, a través del SAI.

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, el lleure i l'esport i la situació de discriminació va ser la següent: no deixen entrar a les instal·lacions a persones LGTBI, reben insults i agressions, se'n riuen i reben un tracte diferent.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: posar càmeres a les instal·lacions, sancionar i multar els actes de discriminació i realitzar xerrades de sensibilització a través del SAI en les instal·lacions.5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: Les persones LGTBI senten rebuig per part de la seva família, els deixen de banda i reben insults i agressions.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: fer una xerrada de sensibilització a través del SAI amb la família i buscar el suport d'altres familiars.
A l'escola Garbí a la classe de 5èB es van escollir aquestes propostes:


1a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben insults, agressions i insults,  tenen diferència de sous i desigualtat d'oportunitats.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: que el SAI faci una xerrada per tal de sensibilitzar a l'empresa i els treballadors, multar a l'empresa i sancionar als treballadors que discriminen i passar un vídeo per sensibilitzar als treballadors.


2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació va ser la següent: els companys de classe fan bullying i cyberbullying a les persones LGTBI, els deixen de banda i reben insults i agressions.
El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: sancionar als alumnes que discriminen, fer xerrades de sensibilització a través del SAI, tractar el tema LGTBI a l'assignatura "vida social" a través del SAI.


3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI reben una mala atenció per part del servei sanitari o no atenció, desigualtats en l'atenció, reben insults i agressions.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: sancions i multes per el personal sanitari que discrimini i realitzar xerrades per sensibilitzar al personal sanitari, a través del SAI i distribuir cartells de sensibilització.

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, el lleure i l'esport i la situació de discriminació va ser la següent: no deixar entrar a les instal·lacions a persones LGTBI, patir violències, insults i bullying, que els deixin de banda i jutjar-los.

El grup d'alumnes que representaven el SAI van proposar: que es facin xerrades de sensibilització a través del SAI, sancionar i multar les persones o institucions que discriminen i fer cartells per sensibilitzar a les persones amb el col·lectiu LGTBI i donar suport emocional.

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: fer fora de casa a un membre de la família per pertànyer al col·lectiu LGTBI, rebre insults i agressions, la família els rebutja i els deixen de banda, a més de no alimentar-los ni cobrir les necessitats bàsiques.

El grup d'alumnes que representava el SAI va proposar: Fer una reunió amb la família a través del SAI, multar-los i sancionar-los. 


A l'escola Garbí a la classe de 5èC es van escollir aquestes propostes:1a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la feina i la situació de discriminació va ser la següent: no contracten a persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI, pateixen un tracte desigual a la feina, els deixen de banda, els rebutgen, tenen menys oportunitats i desigualtat salarial i pateixen insults i agressions.

El grup d'alumnes que representava el SAI va proposar: sancionar i multar les empreses o treballadors que discriminen, ajudar a la persona discriminada, establir treball social i fer xerrades de sensibilització per a les empreses.

2a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a l'educació i la situació de discriminació va ser la següent: les persones LGTBI pateixen bullying i cyberbulling per part dels seus companys, a més d'agressions i amanaces, i el tracte que reben és diferent i els deixen de banda.

El grup d'alumnes que representa el SAI va proposar: que des de l'escola es doni suport als infants discriminats, que els alumnes que discriminen rebin càstigs i treballar la tolerància, el respecte i l'educació per la diversitat a l'assignatura filosofia i vida social.

3a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la salut i la situació de discriminació vaser la següent: el personal sanitari no aten a les persones LGTBI o, aquestes, reben una mala atenció, agressions, insults. A més, els deixen de banda i se'n riuen.

El grup d'alumnes que representaven el SAI va proposar: fer una xerrada de sensibilització al personal sanitari a través del SAI i sancionar a les persones que discriminen.

4a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la cultura, el lleure i l'esport i la situació de discriminació va ser la següent:  les persones LGTBI senten rebuig, se'n riuen d'elles, els deixen de banda, no els deixen entrar a les instal·lacions i reben insults i agressions.

El grup d'alumnes que representaven el SAI va proposar: fer cartells per la no discriminació de les persones LGTBI i per sensibilitzar a les persones, a més sancionar a les persones i/o instal·lacions que discriminin, fer anuncis i publicitat per tal de conscienciar a tothom.

5a proposta escollida: l'àmbit el qual es va contextualitzar la situació va ser en relació a la família i la situació de discriminació va ser la següent: membres de la família que pertanyen al col·lectiu LGTBI, reben insults, se'n riuen, pateixen bullying i els rebutgen i deixen de banda.

El grup d'alumnes que representaven el SAI va proposar: fer una xerrada amb la família a través del SAI.
Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

ÚLTIMA SESSIÓ INTERCENTRES